Huyện Krông Ana thực hiện tốt chính sách dân tộc

Cập nhật lúc: 14:35 13/12/2018

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách, luôn quan tâm, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Cùng với sự phát triển chung đó, công tác chính sách dân tộc của huyện cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn  huyện được nâng lên rõ rệt, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố bền chặt. Bộ mặt nông thôn  ngày càng khởi sắc.

Cùng  với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội trên địa bàn huyện, các chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được huyện  triển khai kịp thời, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, một trong  những kết quả nổi bật đó là, Các hạng mục đầu tư thuộc dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135, nhiều chương trình dự án nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số được triển khai đồng loạt như chương trình 134, 135, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Quyết định 102 về hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn, Quyết định 755 hổ trợ nước sinh hoạt  và nông cụ sản xuất. Các chương trình, dự án giảm nghèo đối với các thôn, buôn đặc biệt khó khăn, Đề án hỗ trợ sản xuất cho 12 buôn đặc biệt khó khăn thuộc 5 xã: Dray Sap, Ea Na, Ea Bông, Dur Kmăl, Băng Adrênh, số hộ được thụ hưởng là 46 hộ, tổng kinh phí thực hiện 484 triệu đồng, trong đó vốn  của Trung ương 456 triệu đồng, Vốn dân đóng góp là 28 triệu đồng. các hạng mục hỗ trợ kết cấu hạ tầng và kỹ thuật chăn nuôi được triển khai đảm bảo tính công khai, dân chủ, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm tình trạng khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn huyện .

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ về hiệu quả mà chính sách dân tộc đem lại đối với mỗi người, mỗi gia đình, từ đó nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện. Nhờ đó, đời sống người dân trên địa bàn huyện đã từng bước được cải thiện, diện mạo các thôn, buôn cũng ngày càng được thay đổi, chính sách  hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, cho hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt  khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, chính sách tín dụng đối với hộ cận nghèo, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn, từ nguồn vốn này, người dân đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, từ đó góp phần tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Huyện Krông Ana đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thực sự có tác động tích cực đến đời sống nhân dân, là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, để việc thực hiện các chính sách dân tộc hiệu quả hơn nữa, huyện sẽ chú trọng vào các giải pháp thiết thực hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm giúp đồng bào các dân tộc thiểu số biết cách làm ăn, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu cùng với nâng cao hiệu quả đầu tư của các công trình hạ tầng cơ sở nông thôn ./.

H' Yi Êban (Đài TT-TH)